Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Warsztaty „Bajki, baśnie i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce w procesie kształcenia”

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zaprasza nauczycieli uczących plastyki w publicznych szkołach podstawowych (klasy IV-VII) na terenie województw: lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego na warsztaty plastyczno-pedagogiczne realizowane w ramach projektu „Bajki, baśnie i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce w procesie kształcenia”.
Motywem przewodnim warsztatów i organizowanych spotkań będą bajki, baśnie i legendy, dające możliwość interesującej interpretacji współczesnego świata, w tym jego zagrożeń, z jednoczesnym odniesieniem do sztuki jak i szeroko rozumianych działań twórczych, przede wszystkim przez nabycie praktycznych umiejętności zastosowania technik plastycznych w samodzielnej pracy z uczniami.

Projekt „Bajki, baśnie i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce w procesie kształcenia” POWR.03.01.00-00-T2019/18 realizowany jest w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Wartość projektu: 584 187,50 PLN

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich:  492 353,23 PLN

Strona internetowa projektu

Warsztaty „Bajki, baśnie i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce w procesie kształcenia”

Wykaz szkół, z których nauczyciele zostali zakwalifikowani do projektu