Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Przedmioty kształcenia

Przedmioty kształcenia w Studium Pedagogicznym

Program w Studium Pedagogicznym obejmuje następujące przedmioty:

 

Metodyka kształcenia plastycznego – 120 godzin

Pedagogika / wybrane zagadnienia/ – 75 godzin

Psychologia /wybrane zagadnienia/ – 75 godzin

Przedmioty uzupełniające – 60 godzin

Emisja głosu

Sztuka w terapii

Łączna liczba godzin zajęć w SP – 330 godzin

 

METODYKA KSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO 

Wykładowcy – mgr Berenika Zimończyk

 

Liczba godzin – 120 godz. zajęć dydaktycznych

150 godz. praktyki pedagogicznej

Formy kształcenia – wykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe, warsztaty,

praktyki zawodowe oraz praktyczne i pisemne opracowania zadań.

 

Cele
1. Przygotowanie studentów do nauczania przedmiotu Plastyka w szkołach podstawowych i gimnazjach poprzez kształcenie umiejętności:

• planowania i prowadzenia lekcji w zakresie działań plastycznych oraz wiedzy o sztuce,

• stosowania różnorodnych form i metod pracy w toku lekcji,

• stosowania rozmaitych technik plastycznych,

• przygotowania i wykorzystania pomocy dydaktycznych,

• realizacji lekcji w różnych formach, miejscach i okolicznościach,

• organizowania wycieczek, plenerów i konkursów,

• realizacji wystaw i widowisk plastycznych.

2. Przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć plastycznych w różnego rodzaju

placówkach pozaszkolnych poprzez kształcenie umiejętności:

•opracowania programu zajęć stosownie do wieku, zdolności, zainteresowań

i charakteru grupy oraz rodzaju placówki,

• planowania i realizacji zajęć w różnych formach i miejscach,

• organizowania warsztatu pracy, zaplecza dydaktycznego i materiałowego,

• eksponowania i promowania osiągnięć artystycznych grupy lub osób szczególnie uzdolnionych.

 

Zadania obowiązkowe dla studentów przewidziane do realizacji w toku studiów:

1. Opracowanie sześciu szczegółowych konspektów do różnego typu lekcji szkolnych i zajęć plastycznych pozaszkolnych;

2. Wykonanie dwóch różnych pomocy dydaktycznych:

a) w formie planszy lub funkcjonującego modelu,
b) w formie pokazu slajdów w programie Power Point;

3. Realizacja dwóch etapów praktyki pedagogicznej i zadań z nią związanych

(określa je zapis w regulaminie praktyk);

4. Opracowanie autorskiego programu kształcenia plastycznego lub programu cyklu zajęć/warsztatów plastycznych w wybranej placówce:szkolnej, szkolno-wychowawczej lub kulturalno-oświatowej.

Zaliczenie – na ocenę po każdym semestrze

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie wyniku

• egzaminu pisemnego (testu) sprawdzającego podstawową wiedzę metodyczną,

• rozmowy sprawdzającej orientację w zagadnieniach poruszanych w wybranej lekturze,

• podsumowania efektów realizacji obowiązkowych zadań oraz praktyki pedagogicznej.

 

PEDAGOGIKA – wybrane zagadnienia 

Wykładowca – dr Ewa Muszyńska

 

Liczba godzin – 75 godzin

Formy kształcenia – wykłady, konwersatoria, ćwiczenia

Cele

• poznanie prawidłowości rządzących procesem kształcenia,

• analiza czynności nauczyciela i ucznia składających się na proces nauczania – uczenia się,

• analiza procesu kształcenia pod kątem treści kształcenia, warunków i uzyskiwanych rezultatów,

• rozwój i zmienność wychowania i kształcenia,

• współczesne prądy i kierunki pedagogiczne,

• edukacja artystyczna w koncepcji pedagogiki humanistycznej.

Zaliczenie – na ocenę po każdym semestrze. Egzamin końcowy.

 

PSYCHOLOGIA – wybrane zagadnienia 

Wykładowca – mgr Maria Płotczyk

 

Liczba godzin – 75 godzin

Formy kształcenia – wykłady, warsztaty, ćwiczenia w grupach

Cele

• przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć i terminów

• poznanie prawidłowości rządzących psychiką

• poznanie prawidłowości i zasad rozwoju psychicznego człowieka

• przyswojenie zasad konstruktywnej komunikacji interpersonalnej

• nabycie praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi i młodzieżą

Zaliczenie – na ocenę po każdym semestrze. Egzamin końcowy.

 

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE 

 

SZTUKA W TERAPII-Wykorzystanie sztuki w terapii, w poznaniu siebie i kształtowaniu harmonijnego rozwoju

Wykładowca – mgr Małgorzata Ofierska- Kirilenko

 

Liczba godzin – 30 godzin

Formy kształcenia – wykłady, ćwiczenia w grupach

Cele ogólne – Na zajęciach student pogłębi umiejętność poznawania własnej osoby poprzez kontakt ze sztuką. Będzie potrafił wykorzystać niektóre techniki projekcyjne stosowane w terapii w celu lepszego poznania i zrozumienia ucznia. Będzie uwzględniał zarówno korekcyjny jak i rozwojowy aspekt sztuki w swojej pracy pedagogicznej

Cele szczegółowe – Uczestnik zajęć będzie lepiej kontaktował się z własnymi uczuciami. Nauczyciele i pielęgniarki to dwie grupy najbardziej zagrożone „syndromem wypalenia zawodowego”. W ramach kursu studenci zdobędą umiejętność zauważania kryzysów emocjonalnych u siebie, u swoich uczniów i w ich rodzinach. Będą również w stanie rozpoznać w pracach dzieci prawdopodobieństwo obecności poważniejszych zaburzeń takich jak: schizofrenia, depresja, nerwice czy zmiany organiczne i przekazać swoje obserwacje pedagogowi lub psychologowi szkolnemu.

Wykorzystanie sztuki w edukacji, pogłębienie zrozumienia zarówno warstwy symbolicznej jak i uczuciowej obrazu, dostrzeganie treści uniwersalnych pozwoli kształtować postawę empatyczną i tolerancyjną. Przyszli nauczyciele rozszerzą swoją wiedzę na temat konieczności przyjmowania postawy odpowiedzialnej, otwartej i kreatywnej, co obecnie stało się nie tylko warunkiem harmonijnego rozwoju, ale często również i zdrowia.

Zaliczenie – na koniec semestru, na podstawie uczestnictwa w zajęciach.

 

EMISJA GŁOSU- Zajęcia warsztatowe z zakresu emisji głosu dla nauczycieli

Wykładowca – mgr Magdalena Sławińska

 

Liczba godzin – 30 godzin

Formy kształcenia – ćwiczenia w grupach

Cele zajęć

• Poznanie uwarunkowań prawidłowej emisji głosu podczas mówienia w języku polskim.

• Zasygnalizowanie potrzeby zmiany nieprawidłowych nawyków oddechowych, fonacyjnych

i artykulacyjnych uczestników.

• Poznanie funkcjonowania narządu głosu i mowy.

Na program zajęć składają się następujące rodzaje ćwiczeń:

oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, ruchowe /w zakresie dużej motoryki/, rozluźniające.

Proporcje i czas trwania ćwiczeń, wymienionych w treściach programowych, zależą od możliwości głosowych i ruchowych uczestników zajęć. Czas trwania rodzajów ćwiczeń może być wydłużony, lub skrócony odpowiednio do potrzeby.

Ćwiczenia wykonywane są indywidualnie, w parach, w trójkach oraz całą grupą.

Ćwiczenia powinny być wykonywane w atmosferze skupienia. Prowadzący będzie wymagał od uczestników koncentracji i zaangażowania.

Zaliczenie – na koniec semestru, na podstawie uczestnictwa w zajęciach.

 

Zestaw przedmiotów uzupełniających, w ramach dopasowania programu do aktualnych potrzeb kształcenia, może ulec zmianie.